Krores

SEVÄRHETER I KROATIEN: Kroatien är inte bara känd för sitt kristallklara blåa hav, utan även för tusen år av kultur på en plats med forntida civilisationer.

Den östra kusten av Adriatiska havet var bebodd redan i början av den tidiga stenåldern (Ilyrien) och det finns bevis på att de flesta av de tillgängliga öarna var också bebodda (arkeologiska fynd på öarna Krk, Hvar, Palagruza, etc.).Det finns  många kroatiska städer med kulturminnesmärken.  Speciellt Trogirs gamla stadskärna, kejsaren Diokletianus´ palats i Split, Katedralen i Sibenik, Euphrasii basilika i staden Porec, samt Staden Dubrovnik, som är under UNESCOs beskydd!

På UNESCO:s världsarvlista är följande minnesmärken upptagna i Kroatien. 

Diocletianus' palats och medeltida Split (1979)

Kejsarens palats är ett av den senantika arkitekturens viktigaste monument inte bara med tanke på hur väl vissa ursprungliga partier och helheten bevarats utan också på en rad arkitektoniska former som förebådar den nya tidiga kristliga, bysantinska och tidiga medeltida konsten. Katedralen har byggts under medeltiden med material från det antika mausoleet. Romanska kyrkor från 1100- och 1200-talen, medeltida fästningar, liksom palats i gotisk, renässans- och barockstil finns inom de romerska murarna och bildar där en harmonisk helhet.  

Euphrasia basilika-komplexet från tidig kristendom (1997)

Komplexet som inbegriper katedralen i Porec kallas Eufrazijana, efter biskopen Euphrasius som i mitten av 500-talet lät grundligt göra om katedralen och försköna den med kända mosaiker. Före Euphrasii projekt hade ett kristendomstempel på samma ställe redan börjat byggas i åtminstone två faser. Kristendomen kom nämligen till Porec redan på 300-talet och basilikan, atriumet, dopfundet och biskopspalatset är utomordentligt fina exempel på just kyrklig arkitektur. Basilikan sammanfogar på ett förnämligt sätt klassicistiska och bysantinska element. Den runda tillbyggnaden är rikt utsmyckad med figurativa mosaiker, ett av de finaste exemplen av denna konstart i Europa. Läs mer >>

Gamla  staden" i Dubrovnik (1979)

Adriatiska havets pärla" blev en viktig maktfaktor i Medelhavsområdet efter 1200-talet. Staden, som är belägen i den södra delen av Adrias kroatiska ostkust, planerades på sen medeltid. Med sin historiska kärna vilande vid berget Srdjs sluttningar, har staden genom seklerna bevarat karaktären av en unik och av stadsmurar definierad urban helhet och därmed intagit en framträdande plats i stadsbyggnadskonstens historia. Trots en avsevärd förstörelse i en jordbävning år 1667 har Dubrovnik lyckats bevara sin kyrkor, kloster, palats och fontäner från gotiken, renässansen och barocken. Efter förnyad förstörelse under Fosterlandskriget har Dubrovnik förnyats även med hjälp av UNESCO-program.

Dubrovniks Kultur >>och Dubrovniks Historia>>

Nationalparken Plitvicka jezera (1979)

Plitvicesjöarnas skönhet och stora attraktionskraft beror på en särskild typ av kalkavlagringar som stimuleras av vissa växter. Genom dessa avlagringar och flodbäddens uppsplittring, har platåer bildats av 16 sjöar i fallande nivå – ett grandiost arkitektoniskt fenomen i naturen, omringat av täta skogar där det finns björnar, vargar och andra sällsynta djur- och växtsorter.

Trogirs historiska kärna (1997) 

Trogir är ett utomordentligt exempel på en stads kontinuitet. Den rätvinkliga gatuplanen i detta ösamhälle härrör från gammalgrekisk tid och successiva härskare har fortsatt att försköna staden med värdefulla byggnader för offentligt och privat bruk och med försvarstorn. Dess vackra romanska kyrkor har kompletterats med fina hus i renässans- och barockstil. Den viktigaste byggnaden är Trogirs katedral med den kända portalen på västsidan, ett mästerverk av mäster Radovan och det praktfullaste exemplet på romansk-gotisk konst i Kroatien. Läs mer >>

S:t Jakobs katedral i Sibenik (2000)

Det tog mer än hundra år att bygga katedralen, mellan åren 1431 och 1535, och den erbjuder därmed en provkarta på utbytet i fråga om monumental konst mellan Norra Italien, Dalmatien och Toscana under 1400- och 1500-talen. Tre arkitekter - Francesco di Giacomo, Juraj Dalmatinac [Georg från Dalmatien] i Nikola Firentinac [Nikolaus från Florens] – utvecklade stommen, i sin helhet utförd i sten och med hjälp av en unik teknik att montera elementen i katedralens kupol. Man får ett intryck av helgjutenheten och av en fullständig harmoni i katedralens inre. Läs mer >>

 

Naturreservatet Papuk - nu geopark under UNESCO:s beskydd
Vid mötet med de europeiska geoparkernas företrädare bestämdes i september 2007 i den skotska staden Ullapool att naturreservatet Papuk skulle ingå i geoparkernas världsfamilj som står under UNESCO:s beskydd och som omfattar 31 parker i Europa och 51 i världen.
Därmed blev Papuk det första område i Kroatien som fridlysts på detta sätt. Papuk är på många sätt unik i sina geologiska drag och sin mångfald och skiljer sig från andra bergsområden i det kontinentala Kroatien. En av de intressantaste lokaliteterna är Rupnica vid Vocin, med 70 miljoner år gamla trappformade klippor av vulkaniskt ursprung som man kan se på endast tre andra ställen i världen: Nya Zeland, Yellowstone i USA och i Slovakien. Man upptäcker dagligen ny, hittills dold skönhet i bergsmassivet med klippor vars ålder varierar över 300 miljoner år. På botten av håligheten Suhodolka, ca 100 m djup och fylld med klart, iskallt vatten har man upptäckt hittills okända underjordiska märlor. Redan tidigare har vetenskapsmännen överraskats av att i Uviraljka-stupet finna ett av de största övervintringsställena i Kroatien för olika arter. Läs mer >>